Usage Statistics for zifotronic.org

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 01:27 CEST
Analyse-Startseite  |    >Begriffserklärung

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 7187
Total Files 6578
Total Pages 6590
Total Visits 3335
Total KBytes 8742
Total Unique Sites 1008
Total Unique URLs 55
Total Unique Referrers 53
Total Unique User Agents 194
. Avg Max
Hits per Hour 9 76
Hits per Day 231 537
Files per Day 212 511
Pages per Day 212 516
Visits per Day 107 408
KBytes per Day 282 728
Hits by Response Code
Code 200 - OK 6578
Code 404 - Not Found 609

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 259 3.60% 239 3.63% 240 3.64% 218 6.54% 177 17.56% 290 3.31%
2 521 7.25% 506 7.69% 502 7.62% 408 12.23% 252 25.00% 496 5.68%
3 364 5.06% 348 5.29% 348 5.28% 332 9.96% 246 24.40% 379 4.33%
4 445 6.19% 429 6.52% 429 6.51% 391 11.72% 242 24.01% 337 3.85%
5 462 6.43% 445 6.76% 445 6.75% 403 12.08% 266 26.39% 303 3.47%
6 29 0.40% 19 0.29% 22 0.33% 21 0.63% 26 2.58% 73 0.84%
7 184 2.56% 170 2.58% 169 2.56% 163 4.89% 141 13.99% 177 2.02%
8 53 0.74% 34 0.52% 32 0.49% 18 0.54% 22 2.18% 127 1.45%
9 38 0.53% 22 0.33% 22 0.33% 20 0.60% 27 2.68% 104 1.19%
10 496 6.90% 442 6.72% 443 6.72% 401 12.02% 275 27.28% 433 4.95%
11 282 3.92% 272 4.13% 272 4.13% 260 7.80% 194 19.25% 184 2.10%
12 379 5.27% 366 5.56% 366 5.55% 15 0.45% 25 2.48% 207 2.37%
13 415 5.77% 393 5.97% 395 5.99% 20 0.60% 30 2.98% 378 4.32%
14 47 0.65% 23 0.35% 23 0.35% 22 0.66% 36 3.57% 355 4.06%
15 65 0.90% 38 0.58% 42 0.64% 30 0.90% 24 2.38% 728 8.33%
16 22 0.31% 13 0.20% 13 0.20% 13 0.39% 16 1.59% 76 0.87%
17 63 0.88% 58 0.88% 58 0.88% 56 1.68% 57 5.65% 415 4.75%
18 29 0.40% 13 0.20% 13 0.20% 13 0.39% 22 2.18% 94 1.08%
19 112 1.56% 90 1.37% 91 1.38% 89 2.67% 59 5.85% 167 1.92%
20 108 1.50% 92 1.40% 92 1.40% 90 2.70% 53 5.26% 135 1.54%
21 27 0.38% 14 0.21% 15 0.23% 15 0.45% 19 1.88% 101 1.16%
22 48 0.67% 24 0.36% 23 0.35% 23 0.69% 32 3.17% 177 2.03%
23 316 4.40% 289 4.39% 291 4.42% 22 0.66% 34 3.37% 624 7.13%
24 422 5.87% 399 6.07% 400 6.07% 22 0.66% 31 3.08% 317 3.63%
25 43 0.60% 23 0.35% 21 0.32% 19 0.57% 27 2.68% 150 1.72%
26 138 1.92% 122 1.85% 122 1.85% 122 3.66% 65 6.45% 146 1.67%
27 345 4.80% 322 4.90% 323 4.90% 39 1.17% 45 4.46% 258 2.95%
28 26 0.36% 9 0.14% 10 0.15% 10 0.30% 19 1.88% 114 1.31%
29 537 7.47% 511 7.77% 516 7.83% 23 0.69% 23 2.28% 697 7.97%
30 484 6.73% 450 6.84% 448 6.80% 34 1.02% 39 3.87% 400 4.58%
31 428 5.96% 403 6.13% 404 6.13% 27 0.81% 38 3.77% 299 3.42%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 103 1.43% 2 79 1.20% 2 79 1.20% 18 553 6.32%
1 2 68 0.95% 1 45 0.68% 1 46 0.70% 5 168 1.92%
2 1 49 0.68% 1 33 0.50% 0 30 0.46% 7 204 2.34%
3 1 49 0.68% 0 25 0.38% 0 27 0.41% 5 168 1.93%
4 1 53 0.74% 0 29 0.44% 0 29 0.44% 7 228 2.61%
5 3 119 1.66% 3 94 1.43% 3 97 1.47% 15 464 5.31%
6 2 62 0.86% 1 38 0.58% 1 36 0.55% 11 352 4.02%
7 2 72 1.00% 1 45 0.68% 1 47 0.71% 9 292 3.34%
8 3 102 1.42% 2 85 1.29% 2 85 1.29% 5 148 1.69%
9 8 264 3.67% 8 249 3.79% 8 250 3.79% 6 181 2.07%
10 15 480 6.68% 14 452 6.87% 14 454 6.89% 12 376 4.30%
11 15 479 6.66% 14 457 6.95% 14 458 6.95% 10 312 3.57%
12 16 505 7.03% 15 483 7.34% 15 485 7.36% 16 509 5.82%
13 15 491 6.83% 15 475 7.22% 15 477 7.24% 9 281 3.21%
14 16 522 7.26% 16 497 7.56% 15 495 7.51% 19 587 6.71%
15 15 493 6.86% 15 472 7.18% 15 472 7.16% 11 355 4.06%
16 16 510 7.10% 14 448 6.81% 14 449 6.81% 16 484 5.54%
17 15 487 6.78% 14 450 6.84% 14 451 6.84% 25 781 8.93%
18 14 446 6.21% 13 427 6.49% 13 428 6.49% 10 299 3.42%
19 12 401 5.58% 12 382 5.81% 12 381 5.78% 10 314 3.59%
20 13 420 5.84% 12 383 5.82% 12 381 5.78% 13 412 4.71%
21 12 396 5.51% 12 379 5.76% 12 379 5.75% 14 437 4.99%
22 11 368 5.12% 10 337 5.12% 10 338 5.13% 18 558 6.38%
23 8 248 3.45% 6 214 3.25% 6 216 3.28% 9 279 3.20%

Top 25 of 55 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6079 84.58% 2096 23.97% /
2 73 1.02% 273 3.13% /stats/url_201912.html
3 25 0.35% 60 0.69% /stats/
4 25 0.35% 1612 18.44% /stats/usage_201909.html
5 17 0.24% 87 1.00% /stats/site_201907.html
6 16 0.22% 80 0.92% /stats/site_201910.html
7 16 0.22% 110 1.26% /stats/usage_201910.html
8 15 0.21% 240 2.75% /stats/site_201908.html
9 14 0.19% 70 0.80% /stats/site_201911.html
10 13 0.18% 26 0.30% /stats/agent_201905.html
11 13 0.18% 26 0.30% /stats/agent_201906.html
12 13 0.18% 27 0.31% /stats/agent_201910.html
13 13 0.18% 86 0.99% /stats/usage_201908.html
14 12 0.17% 18 0.21% /stats/ref_201909.html
15 12 0.17% 66 0.76% /stats/usage_201905.html
16 12 0.17% 73 0.83% /stats/usage_201907.html
17 12 0.17% 98 1.12% /stats/usage_202002.html
18 11 0.15% 22 0.25% /stats/agent_201907.html
19 11 0.15% 22 0.26% /stats/agent_201911.html
20 11 0.15% 60 0.68% /stats/site_201912.html
21 11 0.15% 65 0.74% /stats/usage_201906.html
22 11 0.15% 83 0.95% /stats/usage_201911.html
23 11 0.15% 81 0.93% /stats/usage_202001.html
24 10 0.14% 21 0.24% /stats/agent_201908.html
25 9 0.13% 60 0.68% /stats/ref_201911.html
View All URLs

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6079 84.58% 2972 89.71% /
2 73 1.02% 29 0.88% /stats/url_201912.html
3 25 0.35% 21 0.63% /stats/
4 15 0.21% 14 0.42% /stats/site_201908.html
5 17 0.24% 13 0.39% /stats/site_201907.html
6 16 0.22% 13 0.39% /stats/site_201910.html
7 25 0.35% 13 0.39% /stats/usage_201909.html
8 16 0.22% 13 0.39% /stats/usage_201910.html
9 14 0.19% 12 0.36% /stats/site_201911.html
10 13 0.18% 12 0.36% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6079 84.58% 2972 89.76% /
2 73 1.02% 29 0.88% /stats/url_201912.html
3 25 0.35% 16 0.48% /stats/
4 16 0.22% 14 0.42% /stats/usage_201910.html
5 17 0.24% 13 0.39% /stats/site_201907.html
6 15 0.21% 13 0.39% /stats/site_201908.html
7 16 0.22% 13 0.39% /stats/site_201910.html
8 25 0.35% 13 0.39% /stats/usage_201909.html
9 14 0.19% 12 0.36% /stats/site_201911.html
10 13 0.18% 12 0.36% /stats/usage_201908.html

Top 25 of 1008 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2814 39.15% 2812 42.75% 997 11.40% 9 0.27% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 167 2.32% 167 2.54% 57 0.66% 80 2.40% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
3 74 1.03% 69 1.05% 308 3.52% 1 0.03% static.211.107.9.5.clients.your-server.de
4 48 0.67% 0 0.00% 216 2.47% 0 0.00% 185.234.216.58
5 43 0.60% 43 0.65% 167 1.91% 1 0.03% static.206.89.4.46.clients.your-server.de
6 43 0.60% 43 0.65% 15 0.17% 32 0.96% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
7 39 0.54% 39 0.59% 13 0.15% 34 1.02% chomsky.torservers.net
8 38 0.53% 38 0.58% 13 0.15% 31 0.93% tor.relay.com
9 34 0.47% 9 0.14% 150 1.71% 9 0.27% crawl14.bl.semrush.com
10 33 0.46% 33 0.50% 11 0.13% 29 0.87% accessnow.org
11 31 0.43% 12 0.18% 132 1.51% 12 0.36% crawl12.bl.semrush.com
12 31 0.43% 31 0.47% 11 0.12% 25 0.75% tor-exit-4.zbau.f3netze.de
13 29 0.40% 29 0.44% 10 0.11% 28 0.84% tor-exit-16.zbau.f3netze.de
14 28 0.39% 10 0.15% 133 1.52% 10 0.30% crawl5.bl.semrush.com
15 28 0.39% 28 0.43% 10 0.11% 24 0.72% tor-exit-1.zbau.f3netze.de
16 28 0.39% 28 0.43% 10 0.11% 23 0.69% tor-exit-2.zbau.f3netze.de
17 28 0.39% 28 0.43% 10 0.11% 23 0.69% tor-exit-3.zbau.f3netze.de
18 27 0.38% 17 0.26% 119 1.36% 17 0.51% crawl11.bl.semrush.com
19 27 0.38% 27 0.41% 9 0.11% 25 0.75% tor-exit-15.zbau.f3netze.de
20 27 0.38% 27 0.41% 9 0.11% 22 0.66% tornode.complexity.coach
21 26 0.36% 12 0.18% 112 1.28% 12 0.36% crawl3.bl.semrush.com
22 26 0.36% 26 0.40% 9 0.10% 23 0.69% tor-exit-14.zbau.f3netze.de
23 25 0.35% 13 0.20% 119 1.36% 13 0.39% crawl23.bl.semrush.com
24 23 0.32% 12 0.18% 104 1.19% 12 0.36% crawl26.bl.semrush.com
25 22 0.31% 10 0.15% 69 0.79% 8 0.24% 141-8-132-35.spider.yandex.com
View All Sites

Top 25 of 53 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5744 79.92% https://www.soska.site/
2 35 0.49% https://chaj-chang-shu.info
3 34 0.47% https://booi-zerkalo.com
4 5 0.07% https://www.mexc.ru
5 2 0.03% http://bbs.cxw0913.com/home.php
6 2 0.03% http://cpo1.ru
7 2 0.03% http://dinastia-stroi.ru/
8 2 0.03% http://ekc.su
9 2 0.03% http://mexc.ru
10 2 0.03% http://prookhotu.ru/2011/05
11 2 0.03% https://forensics-lab.ru/
12 2 0.03% https://ilovediscovery.ru/page/o-sekse-40-seriya-seks-protiv-lyubvi
13 2 0.03% https://linzanadom.ru/user/
14 2 0.03% https://med-bolnica.ru/esli-by-takoe-reshenie-prinyali-za-menya-mne-by-prishlos-ujti-iz-professii/
15 2 0.03% https://mexc.ru
16 2 0.03% https://navigatorlaw.ru/zakon/sk_116/
17 2 0.03% https://sanitarywork.ru/i.php
18 2 0.03% https://tasmed.ru/citsongaid_sehcraeser/citsongaid_sehcraeser/index_dilpt25_dicer415.html
19 2 0.03% https://zhit-budete.ru/novosti-mediciny/ozhirenie-ne-vsegda-svjazano-s
20 1 0.01% http://www.zifotronic.org
21 1 0.01% http://zifotronic.org
22 1 0.01% https://ilovediscovery.ru/page/vyzhit-lyuboy-cenoy-1-sezon-13-seriya
23 1 0.01% https://moypodrostok.ru/podrostki-i-roditeli/kak-uznat-nravishsya-li-parnyu-vopros-k-roditelyam
24 1 0.01% https://webmaster.yandex.ru/site/https:mexc.ru:443/dashboard/
25 1 0.01% https://www.cumir.ru/oliviya-hevillend
View All Referrers

Top 3 of 194 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3186 44.33% Safari
2 2050 28.52% Firefox
3 1634 22.74% Mozilla
View All User Agents

Usage by Country for March 2020

Top 25 of 45 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2842 39.54% 2834 43.08% 1049 12.00% Russia
2 1314 18.28% 837 12.72% 3672 42.01% commercial (.com)
3 1191 16.57% 1106 16.81% 2686 30.72% unresolved
4 590 8.21% 573 8.71% 786 8.99% Germany
5 522 7.26% 512 7.78% 246 2.81% network (.net)
6 204 2.84% 195 2.96% 108 1.23% European Union
7 163 2.27% 163 2.48% 56 0.64% organizations (.org)
8 64 0.89% 64 0.97% 22 0.25% Netherlands
9 60 0.83% 60 0.91% 21 0.24% Switzerland
10 51 0.71% 51 0.78% 18 0.20% Sweden
11 34 0.47% 34 0.52% 12 0.13% Luxembourg
12 28 0.39% 28 0.43% 10 0.11% Ukraine
13 15 0.21% 15 0.23% 5 0.06% Brazil
14 11 0.15% 11 0.17% 4 0.04% US educational (.edu)
15 10 0.14% 10 0.15% 7 0.08% Italy
16 9 0.13% 9 0.14% 3 0.04% Denmark
17 7 0.10% 7 0.11% 2 0.03% Romania
18 6 0.08% 6 0.09% 2 0.02% South Africa
19 5 0.07% 5 0.08% 2 0.02% Argentina
20 5 0.07% 5 0.08% 2 0.02% Norway
21 5 0.07% 5 0.08% 2 0.02% Saint Helena
22 4 0.06% 4 0.06% 1 0.02% Catalan language/culture (.cat)
23 4 0.06% 4 0.06% 1 0.02% Canada
24 4 0.06% 4 0.06% 1 0.02% Cocos (Keeling) Islands
25 4 0.06% 4 0.06% 1 0.02% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite